Sprawą rażących naruszeń przepisów w postępowaniach prowadzonych w związku z wydarzeniami stycznia 2014 r. zainteresował się Zespół Prawa Karnego Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, zwracając się do Prokuratora Regionalnego w Krakowie z prośba o zbadanie akt sprawy pod kątem oceny ich prawidłowości.

(…) Lektura udostępnionych przez Pana Michała SIEMASZKO kopii dokumentów bezsprzecznie potwierdza, że omawiane postępowanie przygotowawcze nie było prowadzone przeciwko określonej osobie i w efekcie zakończono je odmową wszczęcia śledztwa w fazie postępowania in rem. W powyższym układzie procesowym prawnie nie jest możliwe zaskarżenie przez Rzecznika Praw Obywatelskich zatwierdzonego w tym przypadku przez prokuratora postanowienia o odmowie wszczęcia śledztwa 2 Ds. 385/14 w drodze wniesienia nadzwyczajnego środka zaskarżenia–kasacji, o czym pisemnie poinformowano Pana Michała SIEMASZKO. Niewątpliwie bowiem przepisy Kodeksu postępowania karnego nie przewidują w ogóle możliwości nadzwyczajnego zaskarżenia kasacją postanowień wydanych przez prokuratora.

Niemniej jednak już wstępna analiza wniosku i załączonej do niego korespondencji oraz przekazanych Rzecznikowi kopii dokumentów dot. omawianej sprawy nasuwa pewne wątpliwości. Chociażby proste porównanie treści sentencji postanowienia o odmowie wszczęcia śledztwa 2 Ds. 385/14 Prokuratury Rejonowej Kraków-Krowodrza w Krakowie z zawiadomieniem Pana SIEMASZKO z dnia 9 stycznia 2018 roku o popełnieniu różnych przestępstw–skierowanych głownie przeciwko zdrowiu–wskazuje, iż te czyny nie były w ogóle przedmiotem zainteresowania i prawnokarnego odniesienia się w sprawie 2 Ds. 385/14. (…)

Pełna wersja dostępna pod adresem: /pliki/Prawne/RPO/II.519.576.2018.pismo-do-ProkReg.20181018.pdf

Wbrew obowiązującym przepisom, tj. art. 17 (“Obowiązek współdziałającej z Rzecznikiem organizacji, organu”) ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich, pomimo upływu blisko 6 miesięcy, Prokurator Regionalny nie udzielił jeszcze wyczerpujących odpowiedzi.